Klachtenregeling

Voor wie is de Klachtenregeling bedoeld?

Zowel medewerkers van Vision als cliënten en derden, kunnen een klacht indienen.
Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de reguliere dienstverlening van Vision;
  • als op normoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie of pesten;
  • anderszins laakbaar handelen.

Klachtbehandeling

Voor de behandeling van klachten die vallen onder de Klachtenregeling is een Klachtencommissie ingesteld. Deze commissie heeft een adviesrecht en is verplicht klachten vertrouwelijk en zorgvuldig te onderzoeken en te behandelen. Alle leden zijn gebonden aan strikte regels ten aanzien van geheimhouding.

Lees voordat u een klacht indient, onderstaande informatie zorgvuldig door:

  • Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien ze zijn voorzien van een goede onderbouwing. Zorg bij het indienen van een klacht dat deze voorzien is van een heldere, schriftelijke onderbouwing.
  • Klachten dienen in beginsel in eerste instantie bij de direct betrokken professional onder de aandacht te worden gebracht. Bij niet afdoende afhandeling kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Indien daarvoor een zwaarwegende reden is, kan in afwijking van het voorgaande een klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend en/of kan een klacht anoniem worden behandeld. De regeling geeft aan binnen welke grenzen dat mogelijk is.
  • De mogelijkheid van onderzoek en behandeling van mondelinge klachten, niet-traceerbare klachten en externe anonieme klachten wordt per geval beoordeeld.


Hoe kan een klacht worden ingediend?

Klachten kunnen worden gestuurd naar:

Vision
T.a.v. de Klachtencommissie
Hulsenboschstraat 9
4251 LR Werkendam